Švitrigailos g. 11C
LT-03228 Vilnius, Lietuva
Tel.  8 5 2151352
Tel.  8 5 2310074
Fax. 8 5 2306505
El. paštas: info.lt@a2cargo.com

Kiti mūsų biurai:
Tel.: +370 5 2151352

El. paštas: info.lt@a2cargo.com


Oro transporto žodynas | Jūrų transporto žodynas | Krovininių laivų tipai | Pervežimų autotransportu TIR terminų žodynas | Biologinių mėginių transportavimo žodynas | Krovinių sekimas internetu | Incoterms | Jūrinių konteinerių tipai | Transporto veiklą reguliuojantys teises aktai | Ka reiketų žinoti pateikiant krovinį transportavimui | Kas yra bendroji laivo avarija | Kas yra fumigacija | Kas yra apmokestinamas svoris | Kas yra fiskalinis išmuitinimas | Skubių ir temperatūrinių krovinių ženklinimas | Sausas ledas

Oro transporto žodynas

Pervežimų oro transportu terminų žodynas

Agentas

Tai dvišaliai santykiai, kuriuose viena šalis įgalioja kitą šalį vykdyti tam tikrą veiklą.

Automatizuota pranešimų sistema (AMS)

JAV muitinės ir pasienio apsaugos agentūros sistema, naudojama pranešti siuntinių, siunčiamų konkrečiu reisu, informaciją.

Antžeminis aviakompanijų reisas (RFS)

Oro vežėjo organizuotas krovinio pervežimas keliais į / iš kitų oro uostų, kuriam priskiriamas aviakompanijos reiso numeris.

Akredityvas / Banko garantinis raštas (L/C)

Banko dokumentas, adresuotas prekių pardavėjui ir leidžiantis jam atsiimti nustatytą sumą pinigų tiksliai įvykdžius nustatytus reikalavimus.

Bendrinė krovinio pakuotė (ULD)

Konteineris ar paletė, naudojami vienos bendrinės pakuotės suformavimui iš daugelio smulkių krovinių.

Brangūs kroviniai (VAL)

Didelės vertės kroviniai, kuriems būtinas išankstinis susitarimas ir ypatinga priežiūra.

Bruto svoris

Krovinio, jo konteinerio ir įpakavimo bendras svoris.

Cargo IMP versija  EDIFACT (CargoFACT)

Jungtinių Tautų elektroninės duomenų apsikeitimo sistemos versija skirta administracijai, komercijai ir pervežimams.

Cargo-IMP (CARGO INTERCHANGE MESSAGE PROCEDURE)

Asociacijoms ATA ir IATA priklausančių oro linijų sukurtos pranešimų procedūros.

Dokumentacija

Krovinį lydintys dokumentai, pvz. važtaraštis, eksporto deklaracija, komercinės sąskaitos, kilmės sertifikatas ir kt.

Edifact

Elektroniniai duomenų mainai, skirti administravimui, prekybai ir transportavimui.

Eksporto leidimas

Vyriausybės dokumentas, leidžiantis eksportuoti konkrečias prekes į nurodytas valstybes.

Ekspeditorius (FWDR)

Siuntėjo paskirtas ar oro linijų agentas, kuris organizuoja krovinių pervežimą į kitas šalis.

FIATA

Tarptautinė krovinių ekspeditorių asociacija.

Gavėjas (CNEE)

Važtaraštyje ar krovinio siuntimo dokumentuose įrašytas asmuo, kuriam turi būti pristatytas krovinys.

Generalinis pardavimų agentas (GSA)

Įgaliotas aviakompanijos agentas, kuriam pavesta tvarkyti oro linijų eksporto pardavimus / paslaugas.

Gaunantis vežėjas

Vežėjas, priimantis krovinį iš jį prieš tai transportavusio vežėjo, agento ar siuntėjo.

IATA krovinių agentas

IATA pripažintas ir patvirtintas ekspeditorius, turintis įgaliojimus priimti krovinį, išduoti važtaraščius ir kitus dokumentus vežėjams bei rinkti mokesčius už krovinių pervežimą oro transportu.

IATA vežėjas

Aviakompanija - Tarptautinės oro transporto asociacijos IATA  narė.

Importo leidimas

Dokumentas įteisinantis krovinio įvežimą į jų šalį, kurio reikalauja ir kurį išduoda kai kurios valstybės.

Išvykimo oro uostas

Oro uostas nuo kurio prasideda krovinio pervežimas.

Išorinis važtaraštis (MAWB)

Vežėjo ekspeditoriui išduotas važtaraštis.

Išmuitinimo agentas

Muitinės tarpininkas arba kitas krovinio gavėjo įgaliotas agentas, kuris vykdo gavėjui skirto krovinio muitinės formalumų procedūras.

Jungtinis pervežimas

Krovinio transportavimas 2 ar daugiau oro vežėjų maršrutais.

Jungtinis vežėjas

Vežėjas, kurio paslaugų pagalba krovinys persiunčiamas tolimesniam pervežimui.

Kroviniai (CGO)

Taip pat vartojamas kaip „prekės". Reiškia bet kokią nuosavybę, skraidinamą oro transportu, išskyrus paštą ar kitą nuosavybę, vežamą pagal tarptautinę pašto konvenciją, bagažą ar vežėjo nuosavybę; nebent važtaraštyje ar krovinio aprašyme bagažas yra apibūdintas kaip krovinys.

Krovinys (SHPT)

Prekės, supakuotos į vieną ar daugiau pakuočių, priimtos oro vežėjo iš siuntėjo vienu kartu ir iš vienos vietos, registruoti kaip viena siunta ir pervežamos pagal vieną važtaraštį ar krovinio dokumentą gavėjui į nurodytą paskirties vietą.

Krovininio oro transporto taisyklės (TACT)

Tarptautiniams krovinių pervežimams oro transportu nustatytos taisyklės,  normos bei įkainiai.

Krovinių deklaracija

Informacijos persiuntimo muitinei apie krovinių atvežimą ar išvežimą forma, pateikiama prieš išvykstant ar pasiruošus išvykti transporto priemonei.

Krovinių manifestas

Dokumentas, kuriame pateikiami reise pakrautų krovinių važtaraščių numeriai. Manifestas sudaromas išvykimo/paskirties muitinei.

Knygelė (CARNET)

Muitinės dokumentas, leidžiantis jos savininkui laikinai siųsti ar įvežti prekes į tam tikrą šalį nemokant mokesčių.

Kilmės sertifikatas

Tarptautinių pramonės ir amatų rūmų išduodamas dokumentas, liudijantis prekių kilmę.  

Komercinė sąskaita

Siuntėjo dokumentas, nurodantis transportuojamų prekių rūšį, kiekį ir vertę, lydintis krovinį viso transportavimo metu.

Konsolidacijos pranešimas (FHL)

CargoIMP pranešimų standartas, skirtas elektroninių vidinio važtarasčio pranešimų identifikavimui. Naudojamas krovinio patikros lapų pildymui, informacijos su išoriniu važtaraščiu sutikrinimui.

Krovinio aprašymas

Paprastas vežamų prekių apibūdinimas, kurio užtenka joms identifikuoti banko, muitinės, statistikos ar pervežimo tikslais.

Krovinio deklaracija

Dokumentas, kuriame muitinės nustatyta tvarka, atitinkamas pareigūnas nurodo kroviniui taikytiną muitinės procedūrą ir baigia tvarkyti visus su tuo susijusius muitinės formalumus.

Krovinio statuso atnaujinimas (FSU)

Cargo IMP pranešimų standartas, skirtas informuoti suinteresuotas šalis apie krovinio būseną ar ją atnaujinti pagal krovinio siuntėjo įrašus.

Krovinio statuso užklausimas (FSR)

Cargo IMP pranešimų standartas, skirtas pateikti užklausimus apie krovinio statusą.

Krovinio statuso atsakymas (FSA)

Cargo IMP pranešimų standartas, skirtas atsakyti į krovinio statuso užklausimus. Pranešime pateikiama naujausia informacija apie krovinio buvimo vietą/statusą.

Kyoto Konvencija

Tarptautinė konvencija, skirta supaprastinti ir suderinti muitinės procedūroms.

Maršrutas

Oro uostai, nurodyti krovinio važtaraštyje ar jo dokumentuose, per kuriuos vykdomas krovinio transportavimas.

Montrealio Protokolas Nr. 4

Protokolas, skirtas Konvencijoje apibrėžtų tam tikrų tarptautinio pervežimo oro transportu taisyklių suvienodinimui pakeisti.

Muitinė

Valstybinė institucija, atsakinga už muitinės įstatymo įgyvendinimą ir muitų bei mokesčių surinkimą.

Muitinės tarpininkas

Agentas, tvarkantis muitinės formalumus.

Muitinės formalumai

Muitinės tarpininkų veiksmai, reikalingi tam, kad būtų leista įvežti, išvežti arba pervežti prekes, kurioms taikomos muitinės procedūros.

Neto svoris

Grynasis prekės svoris be įpakavimo.

Oro transporto važtaraštis

Tai dokumentas, kuris sukurtas siuntėjo įgalioto asmens ar jo paties, liudijantis, kad tarp siuntėjo ir vežėjo yra sutartis kroviniams vežėjo maršrutais pervežti. 

Oro transporto važtaraščio duomenų pranešimas

CargoIMP pranešimų standartas, skirtas elektroninių išorinio važtarasčio pranešimų identifikavimui.  

Orlaivis ant žemės (AOG)

Terminas, taikomas atsarginėms detalėms, kurių skubiai reikia lėktuvui pataisyti ir kurioms taikoma transportavimo pirmenybė.

Paskirties vieta

Krovinio siuntimo sutartyje arba važtaraštyje numatyta galutinė krovinio pristatymo vieta.

Pavojingi kroviniai (DG)

Daiktai ar medžiagos, kurie, transportavimo oru metu, gali sukelti rimtą pavojų sveikatai, saugumui ar nuosavybei.

Pervežimų apskaitos ir atsiskaitymų sistema (CASS)

Apskaitos ir sąskaitų tvarkymo sistema tarp CASS aviakompanijų ir paskirtųjų IATA krovinių vežėjų agentų.

Pervežimas

Krovinio pervežimas oro transportu.

Perplanuotas maršrutas

Naujas maršrutas, kuriuo reikia vadovautis, nors jis ir skiriasi nuo nurodytojo važtaraštyje.

Pranešimas apie atvykimą

Informacinis pranešimas raštu, kuriuo krovinio gavėjas informuojamas apie krovinio atvykimą.

Perdavimas

Krovinio perkėlimas iš vieno vežėjo pas kitą prieš išduodant perkėlimo manifesą.

Perduotas krovinys

Krovinys, iki tam tikros vienos atvežtas vieno vežėjo ir toliau pervežamas kito vežėjo.

Perdavimo manifestas (TRM)

Dokumentas, išduotas perkėlimą vykdančio vežėjo perkeliant tarplinijinį krovinį, kurio reikalauja krovinį priimantis vežėjas kaip krovinio perkėlimo patvirtinimo.

Perduodantis vežėjas

Vežėjas, vykdantis krovinio perkėlimą tranzitiniame punkte kitam vežėjui.

Perkrovimas

Krovinio iškrovimas iš vieno orlaivio ir pakrovimas į kitą tolimesniam pervežimui.

Prekės

Žr. „Krovinys"

Pervežimo sąlygos

Vežėjo nustatyti terminai ir sąlygos, atsižvelgus į vykdomą krovinio pervežimą.

Rezervacija

Žr. „Užsakymas"

Rezervacija

Išankstinis vietos lėktuve suteikimas transportuojamoms prekėms.

Siunta

Žr. „Krovinys"

Siuntėjas (SHPR)

Asmuo, kuris siunčia krovinį.

Siuntėjo instrukcijos (SLI)

Dokumentas, kuriame išdėstyti siuntėjo ar jo agento nurodymai dokumentams parengti ir krovinio siuntimui organizuoti.

Specialioji skolinimosi teisė (SDR)

Rezervinės lėšos, naudojamos kaip apskaitos vienetas ir apibrėžtos Tarptautinio valiutos fondo.

Specialūs nurodymai

Nurodymai, kaip elgtis su kroviniu ir /arba krovinio siuntimo nurodymai.

Skrydžio / Reiso numeris

Vykdomam skrydžio suteiktas identifikacinis numeris.

Sveikatos pažymėjimas

Veterinaro pasirašytas dokumentas, liudijantis, kad siunčiamo gyvūno sveikata yra geros būklės.

Sutarties sąlygos

Terminai ir sąlygos,  nurodyti važtaraštyje arba suteikti siuntėjo, pagal kuriuos vykdomas krovinio siuntimas.

Tarifas

Vežėjo paskelbti įkainiai, mokesčiai ir su jais susijusios taisyklės.

Trečioji šalis

Bet kuris asmuo, kuris veikia įgaliotas kito asmens vardu.

Tarpinio krovinio statusas

Krovinio būsena, kai jis niekur nevyksta, tačiau yra tame pačiame orlaivyje, sustojusiame tarpinėje stotelėje ir kuris toliau bus pervežamas tuo pačiu maršrutu.

Tranzitas

Tarpinė krovinio sustojimo vieta, kai krovinys lieka orlaivyje.

Tranzitinis krovinys

Į tam tikrą vietą atvykęs krovinys, kuris toliau išvyksta kitu orlaiviu.

Transportavimas

Žr.Pervežimas.

Transportavimo tarifų koregavimo pranešimas (CCA)

Tai dokumentas, naudojamas pranešimams apie pervežimo mokesčių ir /ar kitų mokesčių ir/ar mokėjimo būdų pasikeitimus.

ULD gavimo patvirtinimas (UCR)

Aviacinio konteinerio/paletės perkėlimo kvitas, pasirašytas perkėlimą vykdančio ir priimančio vežėjo. Šis patvirtinimas skirtas atsiimti konteineriui/paletei ir konteinerio/paletės prastovų apskaitai.

Vežėjas

Vežėjas oro transportu, kuris išduoda važtaraštį ir pateikia krovinio įrašus bei visi kiti vežėjai, kurie vykdo krovinio pervežimą pagal šį važtaraštį ar teikia kitas paslaugas, susijusias su pervežimu oro transportu.

Vidinis tranzitinio krovinio pervežimas

Tranzitinio krovinio pervežimas šalies viduje į paskirties oro uostą nevykdant muitinės formalumų.

Vidinis važtaraštis (HAWB)

Tarptautinių oro krovinių pervežimų ekspeditoriaus išduotas dokumentas su jo paties nustatytais įkainiais.

eXtensible Markup Language (XML)

Yra kompiuterinė žymėjimo kalba, suteikianti platformą ir neutralaus formato programą duomenų aprašymui.

Susisiekite su mumis

Tel.: +370 5 2151352
El. paštas: info.lt@a2cargo.com


Gabenimas lektuvais 150x120 Transportavimas oru 480x120


Atgal Į viršų