Švitrigailos g. 11C
LT-03228 Vilnius, Lietuva
Tel.  8 5 2151352
Tel.  8 5 2310074
Fax. 8 5 2306505
El. paštas: info.lt@a2cargo.com

Kiti mūsų biurai:
Tel.: +370 5 2151352

El. paštas: info.lt@a2cargo.com


Oro transporto žodynas | Jūrų transporto žodynas | Krovininių laivų tipai | Pervežimų autotransportu TIR terminų žodynas | Biologinių mėginių transportavimo žodynas | Krovinių sekimas internetu | Incoterms | Jūrinių konteinerių tipai | Transporto veiklą reguliuojantys teises aktai | Ka reiketų žinoti pateikiant krovinį transportavimui | Kas yra bendroji laivo avarija | Kas yra fumigacija | Kas yra apmokestinamas svoris | Kas yra fiskalinis išmuitinimas | Skubių ir temperatūrinių krovinių ženklinimas | Sausas ledas

Pervežimų autotransportu TIR terminų žodynas

Pervežimų autotransportu TIR terminų žodynas

AC.2 (Administracinis Komitetas)

TIR Administracinis Komitetas yra aukščiausia Konvencijoje numatyta institucija, kurią sudaro visos Konvencijos susitariančios šalys. Paprastai Komitetas renkasi du kartus per metus - pavasarį ir rudenį - globojant Ženevoje veikiančiai Jungtinių Tautų Ekonomikos komisijai Europos reikalams tam, kad patvirtintų Konvencijos pakeitimus ir suteiktų galimybę visoms šalims, kompetentingoms institucijoms ir atitinkamoms tarptautinėms organizacijoms keistis nuomonėmis apie sistemos veikimą.

AskTIR

Asociacijos TIR Apskaitos Programinė įranga - tai programinė įranga, padedanti asociacijoms efektyviai tvarkyti visą TIR knygelių administravimą (Išteklių valdymas, Kontrolė, t.t.). AskTIR vertinama kaip ATIRS98 pamaina.

ATA Knygelė

Tai Muitinės dokumentas tam tikroms laikino įvežimo prekėms (komerciniams pavyzdžiams, reklaminiams filmams, tarptautinių parodų prekėms/eksponatams, tam tikros rūšies profesionaliai įrangai), kai yra aiškiai žinoma, kad jos bus reeksportuotos tokiomis pat sąlygomis, kaip ir buvo importuotos. ATA Knygelės pakeičia įprastas importo ir eksporto procedūras vertinant prekes, jei išduodant knygelę yra suteikiamos pakankamos garantijos ar piniginis užstatas, kurie užtikrintų bet kokias galimas Muitinės pretenzijas dėl netinkamo dokumento naudojimo. Schemą administruoja Tarptautiniai prekybos rūmai (ICC), esantys Paryžiuje, kurie įgalioja nacionalinius prekybos rūmus išduoti šiuos dokumentus jų (ICC) vardu.

ATIRS98 (Asociacijos TIR sistema 98)

Tai kompiuterinė programinė įranga, kuri padeda Asociacijai vykdyti Knygelių išdavimo, grąžinimo ir kontrolės procedūras. Duomenys, įvedami Tarptautinės kelių transporto sąjungos (IRU), Asociacijų ir Muitinės, yra šie:

Knygelės Nr.
Išdavimo data, unikalus knygelės savininko numeris ir galiojimo laiko pabaiga;
Knygelės grąžinimo po jos naudojimo ją išdavusiai Asociacijai data;
Saugūs TIR duomenys.

Asociacijos vykdomas Knygelės grąžinimas

Asociacija grąžina TIR Knygeles Tarptautinei kelių transporto sąjungai (IRU) (pvz. pasibaigus galiojimo laikui ir jų neišdavus ar išduotas ir naudotas, ar išduotas ir nenaudotas). Tai daroma dviem etapais: išdavusi institucija siunčia jas vadovybei; vadovybė - Tarptautinei kelių transporto Sąjungai.

Autotraukiniai

Sukabintos transporto priemonės, kurios važiuoja kaip vienas vienetas (t.y. vilkikas tempia puspriekabę bei prikabintą priekabą)

Bendrasis tranzitas

Bendrasis tranzitas išplečia Bendrijos Tranzito (CT) procedūrą į prekių judėjimą tarp Bendrijos ir Europos Laisvosios prekybos asociacijai (EFTA) priklausančių šalių bei Laisvosios prekybos asociacijai (EFTA) priklausančių šalių viduje.

Bendrijos tranzitas

Bendrijos tranzitas (CT) leidžia pervežti ne Europos Bendrijos prekes iš vieno taško į kitą Bendrijos teritorijoje be jokių importo, muitų ir kitų mokesčių. Jis taip pat reikalingas pervežant Bendrijos prekes tam tikromis sąlygomis, pvz. pervežimams iš / į Europos Bendrijos „specialiąsias teritorijas". Bendrijos tranzitas taip pat naudojamas tam tikros rūšies prekių prekyboje tarp Bendrijos ir Andoros ar Bendrijos ir San Marino.

CMR - Tarptautinių Krovinių vežimo sutartis

CMR - tai teisinis sutartinis dokumentas tarp siuntėjo, vežėjo ir gavėjo, kuris normuoja tarptautinių krovinių vežimo keliais sutartyje reglamentuotas sąlygas, naudojamus dokumentus ir vežėjo atsakomybę/įsipareigojimus siekiant palengvinti tarptautinį kelių transportą ir tarptautinę prekybą. Esminė sąlyga tam, kad CMR turėtų teisinį pagrindą yra ta, kad bent viena iš pervežime dalyvaujančių valstybių (siuntėjo arba gavėjo) turi būti CMR Konvencijos susitariančioji šalis/ Konvencijos narė.

CUTE (Muitinės priemonė TIR sandoriams fiksuoti)

Tai Tarptautinės kelių transporto sąjungos (IRU) kompiuterinė programinė įranga, skirta TIR knygelės galiojimo laiko pabaigos duomenims (SafeTIR data) fiksuoti ir perduoti elektroniniu būdu. Muitinė gali naudoti šią programą įvesdama duomenis į terminalą, kuris formatuoja duomenis pagal WP.30 standartą ir persiunčia juos į Tarptautinės kelių transporto sąjungos (IRU) duomenų bazę. Visos pasaulio muitinės ir Asociacijos narės galės pasiekti šią informaciją.

CUTE-WISE

Muitinės priemonė TIR sandoriams fiksuoti - Pasaulinė informacinė užklausų sistema) Customs Utility for TIR Transaction Entry - Worldwide Information System for Enquiry)
Ši programa - neatsiejama SafeTIR dalis, skirta nacionalinių muitinių institucijoms ir Asociacijoms, kurioms išduoda TIR knygeles, taip pat kitiems oficialiems Tarptautinės kelių transporto sąjungos partneriams, susijusiems su Rizikos valdymu. Ji suteikia Muitinės pareigūnui galimybę užklausti duomenų bazėje informacijos apie TIR knygelės operacijų sustabdymą, negaliojančias TIR knygeles ir kitų svarbių duomenų. Duomenų bazė prieinama turint Vartotojo vardą ir įvedus slaptažodį tinklalapyje: http://www.cutewise.org/.

Didelės vertės prekės

Didelės vertės prekės - tai didesnę riziką dėl teikiamų garantijų keliančios prekės. Savininkas, kuris nori pervežti tokias prekes, privalo pateikti papildomą garantiją ir turėti nepriekaištingą reputaciją pervežimų srityje. (Kartais vadinamos - Didelės rizikos prekės)

Dalinis iškrovimas

Tai dalinis krovinio iškrovimas prieš atvykstant į paskirties vietą. Plombos turi būti nuimtos, o krovinys turi būti užplombuotas iš naujo. Tai turi būti pažymėta visuose likusiuose TIR knygelės kvituose. Saugūs TIR duomenys (Safe TIR data), patvirtinantys dalinį operacijos nutraukimą, turi būti nusiųsti į Tarptautinės kelių transporto sąjungos (IRU) duomenų bazę. Prekės prieš dalinį iškrovimą turi būti pervežtos per sieną.

En route muitinė

Tai Susitariančiosios Šalies muitinės postas, per kurį autotransporto priemonė, autotraukinys ar konteineris įvežamas arba išvežamas iš Susitariančios šalies pagal TIR procedūrą.

Garantuojančioji asociacija

Tai asociacija, kurią Susitariančios Šalies muitinės tarnybos pripažino asmenų, taikančių TIR procedūras, garantu.

HS (Harmoningos sistemos) kodas

Prekių kodas, naudojamas prekių kodavimo sistemoje. Harmoninga sistema skirta muitinei ir statistinei klasifikacijai, sukurta Pasaulio muitinių organizacijos (WCO). Joje pateikiami prekių aprašymai anglų ir prancūzų kalbomis kartu su juos siejančiais 6 skaitmenų kodais ir matavimų vienetais. Sistema naudojama daugelio pasaulio šalių kaip tų šalių Muitinės ir statistinės nomenklatūros pagrindas.

Išvykimo šalis

Pagal TIR Konvenciją tai reiškia valstybę, kurioje TIR knygelė ir vežamas krovinys yra pateikiami išvykimo muitinei TIR pervežimui pradėti.

Išvykimo muitinė

Tai bet kuri Susitariančiosios Šalies muitinė, kurioje prasideda viso krovinio arba jo dalies tarptautinis gabenimas pagal TIR procedūrą.

Importo ar eksporto muitai ir mokesčiai

Tai visi muitai ir mokesčiai bei kitos išlaidos, susijusios su krovinių įvežimu arba išvežimu, išskyrus mokesčius ir rinkliavas, kurių suma apribota apytikslėmis suteiktų paslaugų sąnaudomis ar baudomis bei netesybomis.

Intermodalinis transportas (TRANS/WP.24/2000/1)

Prekių pervežimas tame pačiame konteineryje, kuomet vienas po kito naudojamos dviejų ar daugiau tipų transporto priemonės neperkraunant pačių prekių į kitą konteinerį. Plačiąja prasme terminas „intermodalumas" yra vartojamas apibūdinti transporto sistemą, kai dviejų ar daugiau tipų transporto priemonės yra naudojamos pervežti tą patį krovinio vienetą be perkrovimo nuo durų iki durų.

Išankstinis pranešimas/įspėjimas

455.2 str., Europos Komisijos Taisyklės 2454/93 (taikoma tik ES) - Jei pažymėjimas apie TIR knygelės šaknelės Nr. 2 pabaigimą negrąžinamas išvykimo ar paskirties šalies narės Muitinės institucijoms per 2 mėnesius nuo TIR knygelės išdavimo, šios institucijos informuos atitinkamą garantinę asociaciją nepažeisdamos TIR Konvencijos 11 straipsnyje numatyto Pranešimo nuostatų. Jos taip pat privalo informuoti TIR knygelės savininką ir paprašyti jo bei garantinės asociacijos pateikti įrodymų, kad TIR operaciją buvo baigta. Muitinė, prieš siųsdama išankstinį pranešimą, turi patikrinti Cute-Wise sistemoje, ar yra įvesta informacija apie operacijos užbaigimą.

JT Ekonomikos komisijos Europos reikalams Darbo partija Muitinės klausimams, susijusiems su transportu

Dalyvavimas WP.30 yra laisvas visoms Jungtinių Tautų šalims narėms ir susidomėjusioms tarptautinėms organizacijoms. WP.30 priima teisiškai neprivalomas pastabas dėl kai kurių Konvencijos nuostatų, kurios perduodamos Administraciniam Komitetui apsvarstyti (balsuoti) ir patvirtinti.

Knygelės išdavimas

TIR Knygelę registruotam TIR Knygelės savininkui išduoda Asociacija. Vėliau TIR Knygelė yra naudojama kaip Tarptautinio Tranzito dokumentas.

Kombinuotas ar multimodalinis transportas

Prekių pervežimas skirtingų rūšių transportu, keičiant pirminę transportavimo rūšį kita pvz. kombinuojant pervežimą kelių transportu, oru, vandens keliais, jūra arba šių transporto rūšių kombinacija, pvz. Ro-Ro. Jei naudojama TIR knygelė, ji apims pervežimo etapą, vykdomą kelių transportu toje šalyje, kurioje galima taikyti TIR procedūras. Jei TIR administruojanti šalis turi galimybę pritaikyti TIR knygelę kitoms transporto rūšims, tokiu atveju TIR knygelė gali būti naudojama pilnam pervežimui kombinuotu transportu. Priešingu atveju, garantija netaikoma pervežimo etapui, vykdytam ne kelių transportu.

Kelių transporto priemonė

Variklio varoma transporto priemonė ir priekaba ar puspriekabė, tempiama tokios transporto priemonės.

Muitinės formalumų/procedūrų knygelė Carnet

Muitinės dokumentas, kuris atstoja nacionalinio tranzito ar laikino įvežimo procedūras transporto priemonėms. Tokiu būdu nacionalinė kontrolės sistemą tampa nebeaktuali. Knygelė suteikia tarptautiniu mastu pripažįstamą laikino įvežimo dokumentą ir garantiją, padengiančią visus užsienio operatoriams taikomus mokesčius ir muitus, naudojamus nacionalinės Muitinės tikslais.

Muitinės sandėlis

Muitinės sandėlis yra saugi patalpa sandėliavimui, kuriame prekės laikomos nemokant muitų ar kitų mokesčių. Prekės vėliau gali būti importuotos vidaus vartojimui sumokant muitai ir kitus mokesčius. Prekės taip pat gali būti eksportuojamos ar pervežtos į kitą muitinės sandėlį.
Muitinės sandėlio procedūras kontroliuoja atsakingi muitinės pareigūnai arba šių pareigūnų nustatytomis taisyklėmis kontrolė pavedama kitiems atsakingiems asmenims. Šios sąlygos yra susijusios su atitinkama sandėliuojamų prekių apsauga ir tinkamu apskaitos dokumentų tvarkymu.

Muitinimo procedūra

Tai procedūra, kurios metu leidžiama įvežti ar išvežti prekes iš Muitinės teritorijos arba pakeisti prekėms taikomą muitinės režimą. Vykdant šią procedūrą, Muitinė paprastai reikalauja pateikti prekių deklaraciją ir sumokėti visus prekėms taikomus muitus ir mokesčius arba pateikti dokumentą, garantuojantį muitų ir mokesčių sumokėjimą (pvz. TIR knygelę).

Muitinės taisyklių pažeidimai

Tai nacionalinio Muitinės įstatymo ir su juo susijusių reglamentų pažeidimas.

Multimodalinis transportas (TRANS/WP.24/2000/1)

Tai prekių pervežimas 2 ar daugiau rūšių transporto priemonėmis. Žr. taip pat kombinuotas ir intermodalinis transportas.

Mokestinės prievolės pranešimas

Pagal TIR Konvencijos 11 straipsnį garantinė asociacija gauna Muitinės pranešimą apie netinkamą TIR operacijos vykdymą ir iš to sekančius Muitinės reikalavimus sumokėti galimai dėl to prarastus muitus ir kitus mokesčius. Jei TIR knygelė nebuvo įforminta arba įforminta su išlygomis, kompetentingos institucijos neturi teisės reikalauti, kad garantinė asociacija sumokėtų nurodytus mokesčius, jeigu, per metus nuo TIR knygelės įforminimo šioje muitinėje dienos, jos raštu nepranešė garantinei asociacijai, kad TIR knygelė neįforminta arba įforminta su išlyga. Ši nuostata taikoma ir tada, kai TIR knygelė buvo įforminta neteisėtai ar apgaulės būdu, tokiu atveju numatytas dvejų metų terminas.

NCTS (Naujoji Kompiuterizuota Tranzito Sistema)

Tai Europos sistema, paremta elektroniniu deklaravimu ir duomenų apdorojimu, skirta pagerinti Bendrijos tranzito valdymą ir kontrolę. Sistema apima visas Europos Sąjungos valstybes nares ir Europos Laisvosios prekybos asociacijos valstybes. Visų šalių NCTS yra sujungtos tarpusavyje per Briuselyje esantį centrinę duomenų bazę. Nuo 2005 m. liepos 1 d. pagal NCTS mandatą, popieriniai tranzito dokumentai priimami tik iš privačių keliautojų (kai prekių kiekis viršija leidžiamą) ir jei sutrinka NCTS darbas. Daugelis valstybių naudoja Minimal Common Core (MCC) programą, sukurtą ES Komisijos, kuri užtikrina veiksmingą visų pagrindinių duomenų surinkimo ir pranešimų perdavimo Europos tinklefunkcijas.

Paskirties šalis

Pagal TIR Konvenciją tai reiškia TIR Konvenciją vykdančią valstybę (Susitariančiąją šalį), kurios paskirties muitinėje įvykdytas ir pabaigtas tarptautinio krovinio gabenimas pagal TIR procedūrą.

Paskirties muitinė

Tai bet kuri Susitariančiosios Šalies muitinė, kurioje baigiamas viso krovinio arba jo dalies tarptautinis gabenimas pagal TIR procedūrą.

Savininko vykdomas Knygelės grąžinimas

TIR knygelės savininkas grąžina naudotą ar nenaudotą TIR knygelę ją išdavusiai Asociacijai arba tiesiogiai, arba pagal įgaliojimą iš užsienyje esančios Asociacijos.

Sunkiasvorė krovininė transporto priemonė

Pagal TIR Konvenciją tokioms transporto priemonėms priskiriamos varikliu varomos transporto priemonės ar bet kokia priekaba ar puspriekabė, tempiama tokios transporto priemonės.

Sunkiasvoris arba nestandartinio dydžio krovinys

Tai bet koks sunkus ar didelis krovinys, kuris dėl savo svorio, dydžio ar pobūdžio nėra įprastu būdu transportuojamas dengta kelių transporto priemone ar konteineriu.

Saugių TIR Duomenų bazė

Duomenys valdomi Tarptautinės kelių transporto sąjungos Ženevoje. Duomenų bazę sudaro ši informacija:

Duomenys apie TIR knygelių išdavimą - TIR knygelės kontrolės detalės, įvestos ją išdavusios asociacijos, kai knygelė yra išduodama Savininkui.

Baigimo duomenys - baigiant TIR operaciją paskirties institucijoje TIR vykdančioje šalyje, paskirties šalies Muitinė siunčia informaciją apie operacijos užbaigimą Tarptautinės kelių transporto sąjungos SafeTIR duomenų bazei.

Negaliojančios TIR knygelės - Tarptautinė kelių transporto sąjunga ir asociacijos įveda duomenų bazėje informaciją apie negaliojančias (pamestas, pavogtas, kt.) knygeles.

Saugių TIR Sistema

Sistema buvo sukurta rizikos valdymui, suteikiant galimybę atsekti TIR knygelių buvimą. Ji aprašoma TIR Konvencijos 10 priede. Sistemą sudaro centrinė duomenų bazė, tinklas ir įvairios kompiuterinės programos bei įrankiai, valdomi Muitinės institucijų, Asociacijų bei Tarptautinės kelių transporto sąjungos. Žr. http://www.iru.org/en_iru_tir_risk

Standartinis WP.30 Formatas

Standartinis formatas, kuriuo duomenys apie operacijos užbaigimą yra parengiami perdavimui į Tarptautinės kelių transporto sąjungos SafeTIR duomenų bazę.

TIR šaknelė

Kiekvieno kvito dalis, kuri lieka TIR knygelėje ir yra užantspauduota bei užpildyta Muitinės kiekviename Muitinės kontrolės punkte (išvykimo, tranzito ir atvykimo metu).

TIR procedūros užbaigimas

Muitinės institucijos vykdo TIR procedūros užbaigimą ( Muitinė pripažįsta, kad TIR procedūra Susitariančioje Šalyje pabaigta teisingai) vykdydama šią procedūrą: pasienio muitinė siunčia Užbaigimo pažymėjimą iš žaliojo kvito Nr. 2 išvykimo / paskirties muitinei. Pastaroji palygina gautą Pažymėjimą su išsaugotuoju kvitu Nr. 1. Jei nekyla jokių prieštaravimų ar abejonių iš išvykimo ar paskirties muitinių pusės, TIR procedūra gali būti užbaigta.

TIR knygelės savininkas

Bet kuris vežėjas, kuriam galima tiesiogiai išduoti TIR knygeles ir vykdyti TIR pervežimus.


TIR Rezervacija

Pagal TIR Konvenciją, rezervacija ant TIR knygelės yra dedama Muitinės tais atvejais, kai aptinkamas akivaizdus neatitikimas ar įtariamas pažeidimas, dėl kurių galimas muitų ar mokesčių praradimas. Pvz., neatitinka TIR knygelėje nurodytas paketų skaičius nuo realiai esančių krovinyje arba Muitinės plombos yra pažeistos anksčiau nei krovinys pasiekia paskirties Muitinę.

TIR operacijos pradžia

TIR operacijos pradžia reiškia, kad autotransporto priemonė, autotraukinys ar konteineris atvyko į kontroliuojančios išvykimo muitinės tarnybą ar „en route" muitinę kartu su kroviniu ir su jam išduota TIR knygele ir kad TIR knygelė yra priimta Muitinės tarnybos.

T dokumentai

Muitinės tranzito dokumentai (T1; T2; T2L), naudojami vidaus ar išorės tranzito, vykdomo Bendrijos / Bendro Tranzito sistemoje tarp ES šalių-narių ar Europos Laisvosios prekybos asociacijos valstybių, tikslais.

TARIC Integruotas Bendrijos Tarifas

TARIC - Integruotas Bendrijos Tarifas, naudojamas Europos Sąjungoje. Tai internetinė muitinės tarifų duomenų bazė, kurioje yra integruoti visi tarifų dydžiai, komercinė ir žemės ūkio teisinė bazė. Integruojant ir koduojant šiuos dydžius, TARIC užtikrina jų vieningą taikymą visose ES šalyse ir suteikia visoms ekonomikos institucijoms aiškų priemonių, kurias reikia įgyvendinti importuojant ar eksportuojant prekes, planą.

TIR operacijos pabaiga

TIR operacijos pabaiga reiškia, kad autotransporto priemonė, autotraukinys ar konteineris atvyko į kontroliuojantį išvykimo ar paskirties (en route) muitinės postą kartu su kroviniu ir jam priskirta TIR knygele. Vėliau muitinė vykdys visus TIR knygelės formalumus ir patikrą.

TIR knygelė

Tai muitinės tranzitinis dokumentas, su kuriuo prekių pervežimas iš išvykimo muitinės įstaigos į paskirties muitinės įstaigą vykdomas pagal TIR procedūrą, išdėstytą TIR Konvencijoje. Tose šalyse, kuriose galima vykdyti TIR operaciją, ši knygelė garantuoja muitų ir mokesčių už 50000 JAV dol. ar 60000 Eur sumą.

TIR knygelės savininkas

TIR knygelės savininkas - tai asmuo, kurio vardu TIR knygelė buvo išduota, vadovaujantis atitinkamomis Konvencijos nuostatomis, ir kurio vardu pateikta TIR knygelės formos Muitinės deklaracija nurodanti pageidavimą transportuojamoms prekėms taikyti TIR procedūrą. Jis bus atsakingas už autotransporto, autotraukinio ar konteinerio su kroviniu ir TIR knygele pristatymą išvykimo muitinėje, en route muitinėje ir paskirties muitinėje. Jis privalo laikytis visų reikiamų Konvencijos nuostatų.

TIR operacija

Tai TIR pervežimo dalis, vykdoma Susitariančioje Šalyje iš išvykimo ar iš įvažiuojamos (en route) muitinės į paskirties (en route) muitinę.

TIR transportavimas

Tai reiškia krovinio pervežimą iš išvykimo muitinės į paskirties muitinę pagal TIR Konvencijoje nustatytą TIR procedūrą.

TIR Valdyba

TIR Valdybą sudaro 9 nariai iš skirtingų 1999 m. priimtos Konvencijos Susitariančiųjų Šalių. Jos tikslas - stiprinti tarptautinį bendradarbiavimą tarp muitinės institucijų taikant TIR Konvenciją ir prižiūrėti bei paremti TIR bei tarptautinių garantijų sistemų taikymą.

Vežėjas

Kelių transporto operatorius

Vidinis tranzitas įvežamoms prekėms

Tai tranzito operacija taikoma kuomet transporto priemonė ir prekės kerta paskirties valstybės išorinės muitinės postą ir yra pakeliui į vidinės muitinės postą.

Vidinis tranzitas išvežamoms prekėms

Tai tranzito operacija, kuri pradedama taikyti transporto priemonėms ir prekėms vidiniame muitinės poste, o baigiama taikyti transporto priemonėms ir prekėms kirtus išorinį muitinės postą.

Susisiekite su mumis

Tel.: +370 5 2151352
El. paštas: info.lt@a2cargo.com


Gabenimas lektuvais 150x120 Transportavimas oru 480x120


Atgal Į viršų