Švitrigailos g. 11C
LT-03228 Vilnius, Lietuva
Tel.  8 5 2151352
Tel.  8 5 2310074
Fax. 8 5 2306505
El. paštas: info.lt@a2cargo.com

Kiti mūsų biurai:
Tel.: +370 5 2151352

El. paštas: info.lt@a2cargo.com


Oro transporto žodynas | Jūrų transporto žodynas | Krovininių laivų tipai | Pervežimų autotransportu TIR terminų žodynas | Biologinių mėginių transportavimo žodynas | Krovinių sekimas internetu | Incoterms | Jūrinių konteinerių tipai | Transporto veiklą reguliuojantys teises aktai | Ka reiketų žinoti pateikiant krovinį transportavimui | Kas yra bendroji laivo avarija | Kas yra fumigacija | Kas yra apmokestinamas svoris | Kas yra fiskalinis išmuitinimas | Skubių ir temperatūrinių krovinių ženklinimas | Sausas ledas

Biologinių mėginių transportavimo žodynas

Farmacinių terminų žodynas

Ampulė - maža tara, pagaminta iš stiklo bei iš karto pripildžius užsandarinta; Ampulė - tai viena pirmųjų saugus sterilaus injekcinio vieneto laikymo tara.

ANDA (Abbreviated New Drug Application) - Sutrumpinimas anglų kalboje, reiškiantis Paraišką Naujiems Vaistams (JAV).

Analizės sertifikatas - pagal nustatytą procedūrą paimto aktyviosios medžiagos partijos/siuntos (aktyvių farmacinių ingredientų), vaistinio preparato ar kitos medžiagos mėginio analizės rezultatų sąrašas.

API (Active Pharmaceutical Ingredient) -  Aktyvus Farmacinis Ingredientas, anksčiau vadintas tiesiog "Žaliava"- tai bet kuri vaistinė medžiaga ar medžiagų mišinys, naudojamas vaistinio produkto gamybai ir vaisto gamybos proceso metu tampantis vaistinio preparato veikliąja medžiaga. Tokios medžiagos yra skirtos sukelti farmakologinį ar kitą tiesioginį poveikį ligos diagnostikos, ligų gydymo, simptomų mažinimo ir ligų prevencijos metu arba įtakoti kūno sandarą ar bet kokią organizmo funkciją.

Atsekamumas - gebėjimas nustatyti svarstomo objekto istoriją, vartojimą ar jo buvimo vietą, pavyzdžiui, medžiagų ir jų sudedamųjų dalių kilmę, jų nuosavybės istoriją ar pristatyto produkto platinimą. Atsekamumas labai priklauso nuo teisingų dokumentų, tame tarpe ir transporto dokumentų pildymo. Vadovaujantis Gera Transportavimo Praktika, visuose transportavimo dokumentuose rekomenduojama įrašyti transportuojamų farmacinių produktų BATCH numerius.

Aktyvus temperatūrinio režimo palaikymas - transportavimo pakuotė, kurioje reikiamas temperatūrinis režimas transportavimo metu palaikomas elektros generatoriaus, akumuliatoriaus ar įkraunamų baterijų pagalba.

Biologinė medžiaga- gydomoji medžiaga ar reagentas, išgautas iš gyvų organizmų.

Biologiniai preparatai - ,,Bet koks virusas, gydomasis serumas, toksinas, antitoksinas, vakcina, kraujas, kraujo sudėtinė medžiaga ar jos atmaina, alergizuojantis produktas ar jo atitikmuo... taikomi žmonių ligų ar sužeidimų gydymui bei ligų prevencijai".

Biologiniai vaistai - farmaciniai preparatai, išgauti biologinių procesų metodu.

Biotechnologija - genų inžinerijos (rekombinantinės DNR), mišrus (monokloninis antikūnis), hibridizacijos (genų bandymai), bioelektrinis ir kt. procesai taikomi farmacijos, chemijos, medicininės diagnostikos įrangos, maisto, gyvūlininkystės ir augalininkystės pramonėse.

B.P. (British Pharmacopeia) - Britų Farmakopėja - tai Didžiosios Britanijos standartų rinkinys skirtas medicininių produktų bei farmacinių substancijų kokybei užtikrinti.

CarDice (Carbon Dioxide / Dry Ice) - žr. Sausas ledas.

CFR (Federalinių reglamentų kodekso) Skyrius Nr. 21 - JAV teisės aktai, tiesiogiai taikomi biofarmacijos plėtrai reguliuoti, įrašyti Skyriuje Nr. 21 bei jo dalyse: Nr. 58 (Geros laboratorijos praktika Neklinikinėms laboratorinėms studijoms), Nr. 210 (Dabartinė geros vaistų gamybos, perdirbimo, pakavimo ir saugojimo praktika; Bendra informacija) ir Nr. 600 (Biologiniai vaistai; Bendra informacija). Dalys - Nr. 50 (Žmonių apsauga), Nr. 56 (Institucijų tarybų apžvalga) ir Nr. 312 (Eksperimentiniai/Tiriamieji nauji vaistai) taikomos kritiniams tyrimams. 11-ojoje dalyje pateikiami kriterijai, pagal kuriuos elektroniniai įrašai bus laikomi popierinių įrašų atitikmenims, o elektroninis parašas - tradicinio ranka rašyto parašo atitikmuo.

c GMP s (dabartinė Geros Gamybos Praktika)- dabar galiojantys  projektavimo, eksploatavimo, praktikos ir sanitarijos standartai. Maisto ir vaistų kontrolės administracija (FDA) yra įgaliota tikrinti vaistų gamybos fabrikus, ar juose vaistai apdorojami, gaminami, pakuojami ir saugomi pagal šiuos standartus.

Europos farmakopėja- Europoje galiojantis standartų rinkinys skirtas medicininių produktų bei farmacinių substancijų kokybei užtikrinti.

Envirotainer - specialus tepmperatūrinį režimą palaikantis konteineris, naudojamas oro transporte, skirtas transportuoti didesnį kiekį vaistų ar vaistinių preparatų lėktuvais. Vykdant transportavimą Envirotainer konteineriais, jie dažniausiai pristatomi siuntėjui į sandėlį, kur vyksta pakrovimas, o pakrautas konteineris grąžinamas į oro uosta oro transporto kompanijai. Identiškai konteineris pristatomas į gavėjo sandėlį iškrovimui. Viso transportavimo metu konteinerio vidinė temperatūra fiksuojama davikliais ir perduodama GPS signalu į sistemą, vykdančią atsekamumo funkciją.

FDA (Federal Drug Adminstration) - Maisto ir vaistų (kontrolės) administracija.

FEFO (First Expired, First Out principle concept) „Išdavimas pagal galiojimo laiką" - paskirstymo procedūra, kuri užtikrina, kad produkcija, turinti ankstesnę galiojimo laiko pabaigą būtų platinama ir / arba naudojama anksčiau nei tos pačios rūšies produkcija su vėliau pasibaigsiančia galiojimo data. Ši užduotis dažniausiai patikima transporto kompanijai arba sandėlio operatoriui.

Farmacinis produktas - medicininis preparatas/vaistas arba produktas, susijęs su farmacija ar farmacinių preparatų gamyba ir prekyba jais. Farmacinis produktas paprastai yra toks, kuris pagamintas naudojant turimus cheminius junginius/mišinius.

Galiojimo laikas - nurodytas laikas, per kurį medžiaga, jei laikoma tinkamomis sąlygomis, atitiks nustatytus jai reikalavimus ir laikas, kuriam pasibaigus, ji neturėtų būti naudojama.

Galutinis nesupakuotas produktas - galutinis vaistinis preparatas po cheminio ar biologinio apdorojimo, paruoštas sodrinimui, džiovinimui ar išpilstymui į tarą/pakuotę iki galutinio užpildymo ir išdavimo.

Galutinis produktas - medicininis preparatas, perėjęs visus gamybos etapus, įskaitant supakavimą į galutinę pakuotę.

GDP  (Good Distribution Practice) Gera Distribucijos Praktika- gairių rinkinys, sudarytas ir paskelbtas MHRA (Vaistų ir sveikatos priežiūros produktų reguliavimo agentūra) ir Europos Sąjungos, apie farmacinių ir su jais susijusių produktų laikymą ir platinimą.

GLP (Good Laboratory Practice) - Gera Laboratorijos praktika.

GMP (Good Manufacturing Practice) - Gera Gamybos praktika.

GTP (Good Transportation Practice) -  Gera Transportavimo Praktika - gairės, kurias, atsižvelgiant į Gerą Distribucijos Praktiką, parengė kompanija Pharmafreight. Geros Transportavimo Prakitkos tikslas - informuoti kompanijos įmones, kaip elgtis su farmaciniais preparatais tarptautinių pervežimų metu.

GxP - The general description for the family of terms like GMP, GDP etc (i.e. A collective term used to refer to the regulations and guidances governing the research, development, testing, and manufacturing of drugs, medical devices, and biologics.

Gera X Praktika - bendras tokių terminų, kaip GMP (Gera Gamybos Parktika), GDP (Gera Distribucijos praktika) GLP (Gera Laboratorijos Praktika) ir pan trumpinys, naudojamas apibūdinant taisykles ir gaires, reglamentuojančias vaistų, medicines įrangos ir biologinių preparatų tyrimus, plėtrą, bandymus bei gamybą.

Greitai gendantis krovinys - farmacijos produktai, cheminės medžiagos ar vaistai, kurių galiojimo ar transportavimo laikas ribotas arba kurių savybės ar paskirtis pasikeičia keičiantis temperatūrai. Tokių prekių transportavimui būtina naudoti specialias pakuotes, užsakyti specialias transportavimo, perkrovimo bei sandėliavimo paslaugas.

HS (Harmoningos sistemos) kodas - prekių kodas, naudojamas prekių kodavimo sistemoje. Harmoninga sistema skirta muitinei ir statistinei klasifikacijai, sukurta Pasaulio muitinių organizacijos (WCO). Joje pateikiami prekių aprašymai anglų ir prancūzų kalbomis kartu su juos siejančiais 6 skaitmenų kodais ir matavimų vienetais. Sistema naudojama daugelio pasaulio šalių kaip tų šalių Muitinės ir statistinės nomenklatūros pagrindas. Paruošto vartojimui farmacinio produkto, supakuoto į mažmeninei prekybai skirtas pakuotes, kodas yra 33049000.

Homogeninė medžiaga- visoje partijoje esanti vienodos konsistencijos ir sudėties medžiaga.

IBC (Intermediate Bulk Container) -  Sausų medžiagų saugojimo, pervežimo ir tvarkymo konteineris. Paprastai didesnis nei ½ kubinio metro, bet maženis nei 3 kub. metrai, be jokių dulkių, galintis sutalpinti ir iškrauti įvairių rūšių medžiagas bei turintis automatines funkcijas.

Įrašas - dokumentai, nurodantys pasiektus rezultatus ir / ar suteikiantys vykdomos veiklos įrodymus. Jie gali būti popieriniai, magnetiniai, elektroniniai ar optiniai, fotografija ir pan., arba šių tipų derinys.

Kalibravimas - veiksmų visuma, kuri nurodytomis sąlygomis nustato matavimo priemonės ar matavimo sistemos rodomų dydžių verčių arba verčių, kurias teikia matas, ryšį su etalonų sukurtomis atitinkamomis vertėmis. Transportavimo metu naudojami temperatūriniai davikliai privalo būti kalibruojami, o jiems išrašomas atitinkamas sertifikatas.

Kancerogenas - medžiaga, sukelianti vėžinių darinių vystymąsį gyvame audinyje. Cheminė medžiaga laikoma kancerogenu, jei Tarptautinė vėžio tyrimų agentūra nustatė, kad ji yra kancerogenas ar galimai turinti kancerogeninį poveikį, arba jei ji yra įrašyta į kasmetinę Nacionalinės toksikologijos programos Kancerogenų ataskaitą.

Karantinas - fizinė ar kitomis veiksmingomis priemonėmis pasiekta medžiagos izoliacija laukiant sprendimo dėl jos patvirtinimo ar atmetimo. Karantino metu transportuojamos prekės yra saugomos pagal nurodytą temperatūrinį režimą visą karantino laiką. Taupant transportavimo laiką bei išlaidas rekomenduotina vengti karantino ir visus laboratorinius meginius, jų rezultatus persiųsti iš anksto, gauti dokumentų atitikimo įstatymams patvirtinimą iš gavėjo, jo muitinės tarpininko ir/ar transport kompanijos iš anksto, t.y. iki prasidedant prekių transportavimui.

Klinikiniai tyrimai - eksperimentinių vaistų (IND) bandymai su žmonėmis, siekiant įrodyti jų saugumą ir veiksmingumą prieš suteikiant leidimą jais prekiauti. Prieš tai netirto vaisto bandymai susideda iš 3 etapų:

1. I etapas: Produkto (vaisto) įvedimas nedidelei grupei asmenų (20 - 80 asm.), pacientų ar sveikų savanorių, siekiant nustatyti vaisto metabolizmą ir farmakologinį bei šalutinį poveikius, susijusius su vaisto dozės didinimu.

2. II etapas: Produkto (vaisto) įvedimas mažai grupei, ne didesnei nei keli šimtai pacientų, sergančių tam tikra liga ar esančių tiriamojoje būsenoje, siekiant įvertinti vaisto efektyvumą, bendrą trumpalaikį šalutinį poveikį ir riziką, susijusią su vaisto vartojimu.

3. III etapas: Produkto (vaisto) įvedimas kelių šimtų ar tūkstančių žmonių grupei. Tyrimai ( kontroliuojami ar nekontroliuojami) yra išplečiami po to, kai gauti pirminių tyrimų rezultatai, rodantys vaisto efektyvumą. Jei III etapo klinikinių tyrimų rezultatai yra teigiami, kontoliuojančioji institucija paprastai suteikia licenciją vaisto gamybai ir prekybai. Šiame etape paprastai vykdomas dvigubas "aklasis" tyrimas su placebo ir tikrais vaistais.

4. IV etapas: Nuolatiniai patvirtintų vaistų tyrimai. Jie atliekami siekiant užtikrinti ilgalaikį vaisto efektyvumą, atrasti teigiamą ilgalaikį ar nustatyti neigiamą šalutinį efektus, bei nustatyti galimą papildomą šio vaisto vartojimą.

Kryžminis užteršimas- medžiagos arba produkto užteršimas kita medžiaga arba produktu.

Medžiaga - bendras terminas, žymintis žaliavas (pradinės medžiagos, reagentai, pagalbinės medžiagos, tirpikliai), tarpinius produktus, aktyvius farmacinius ingredientus ir pakavimo bei ženklinimo medžiagas.

Medicininė įranga- tai bet kuris sveikatos priežiūros produktas, kurio veikimas nepagrįstas cheminiu poveikiu žmogaus organizmui jo viduje ar ant žmogaus kūno, ir jis nėra metabolizuojamas. Terminas "įranga" apima ir sudedamąsias dalis, detales ar medicininių prietaisų reikmenis, diagnostikos pagalbines priemones, tokias kaip reagentai, antibiotikų jautrumo diskai, tyrimų in vitro diagnostikos rinkiniai ir kt.

Mėginių ėmimas - operacijos, skirtos gauti tipinę medžiagos dalį, atliekamos pagal atitinkamą statistinę metodiką ir nustatytą tikslą, pvz. siuntų priėmimas, serijos išleidimas ir pan.

Mikronizavimas - miltelių dydžio dalelės sumažinimas iki vieneto, lygaus vienai milijoninei metro daliai (µm) arba vienai tūkstantajai milimetro (25µm apytiksliai lygu 0.001 colio).

MSDS (Material Safety Data Sheet) Medžiagos saugos duomenų lapas - dokumentas, apibūdinantis medžiagos chemines ir fizines savybes, siekiant užtikrinti jos saugų vartojimą, saugojimą bei transportavimą. Šį dokumentą pateikia gamintojas. Sklandžiam transportavimui bei sandėliavimui užtikrinti MSDS yra rekomenduojamas, o pavojingoms prekėms priskiriamų produktų transportavimas be MSDS yra neįmanomas. Šio dokumento kopijas būtina pateikti visoms įmonėms, dalyvaujančioms transportavimo grandinėje (ekspeditoriai, terminalai, sandėliai, muitinės tarpininkai ir kt.).

Markiravimas - vaistų išorinėje pakuotėje įrašyta, įspausta, priklijuota ar kitaip pateikta informacija apie viduje esančius farmacijos gaminius. Žymėjimas taip pat naudojamas logistikos tikslais, siekiant papildomai informuoti avia kompanijas, ekspeditorius, sandėlio darbuotojus ir kitus asmenis apie kroviniui keliamus aptarnavimo, temperatūrinius reikalavimus.

NDA (New Drug Application) - Paraiška naujiems vaistams - didžioji dalis šioje paraiškoje pateiktos informacijos yra pateikta Naujų vaistų tyrimo paraiškoje. Tik gavus Maisto ir vaistų kontrolės administracijos sutikimą, galima platinti ir prekiauti naujais vaistais.

NDC (National Drug Code) - Nacionalinis vaistų kodas, reikalaujamas įvežant daugumą farmacinių produktų į JAV.

Nepaskirstytasis pavyzdys - siunčiamos partijos ar pristatomo produkcijos kiekio pavyzdys, išimamas iš bendro pristatomo kiekio, kurio kiekis yra pakankamas atlikti bent dvi kokybės kontrolės analizes, ir kuris bus saugomas nustatytą laikotarpį.

Nepatentuotas/ Generinis vaistas - vaistas, pagamintas ir pavadintas savo cheminės sudėties ar bendriniu pavadinimu (pvz. acetaminophen), kuris, priešingai, nei kompanijos Johnson & Johnson gaminamas identiškas preparatas ,,Tylenol" nėra patentuotas. Nepatentuotas vaistas gali būti parduodamas tik, kai patentuotas vaistas netenka savo patento. Yra daugybė nepatentuotų vaistų gamintojų, kurių produkcija vartotojams kainuoja pigiau, tačiau šie preparatai neatitinka visų Geros Gamybos Praktikos (GMP), sudarytos Maisto ir vaistų kontrolės administracijos, standartų.

Pagalbinė medžiaga- medžiagos, išskyrus aktyvųjį farmacinį ingredientą, kurios atinkamai buvo įvertintos kaip saugios ir sąmoningai įtrauktos į vaistų tiekimo sistemą.

Pokyčių valdymas - sistema, pagal kurią kvalifikuoti atitinkamų sričių atstovai tikrina siūlomus ar faktinius pokyčius, kurie galėtų paveikti patvirtinto proceso būseną. Šios kontrolės tikslas yra nustatyti, ar būtina imtis kokių veiksmų, kurie užtikrintų sistemos galiojimą.

Partijos numeris - Žr. Serijos numeris.

Pakartotino patikrinimo data - data, kai medžiaga turi būti iš naujo patikrinta, siekiant užtikrinti, kad ji vis dar tinkama naudoti.

Pakavimas - procesas, kurio metu farmaciniai gaminiai nedidelėmis partijomis sudedami į didesnę tarą, skirtą distribucijai, pervežimui ar sandėliavimui.

Pavojingas krovinys - farmacijos produktai, cheminės medžiagos ar vaistai, kuriuos transporto kompanijos, jūrų linijos ar aviakompanijos pagal nustatytas transportavimo sąlygas bei taisykles priskiria prie pavojingų krovinių.

Pasyvus temperatūrinio režimo palaikymas - transportavimo pakuotė, kurioje reikiamas temperatūrinis režimas transportavimo metu palaikomas šaldymo elementų, šaldymo plokščių ar ledo pagalba.

Procedūra - rašytinė, patvirtinta instrukcija atlikti nurodytus veiksmus.

Pirminis/pradinis gamintojas- asmuo ar įmonė, gaminanti medžiagą iki to etapo, kuriame ji yra nurodoma, kaip pradinė farmacinė/vaistinė medžiaga (aktyvusis farmacinis ingredientas arba pagalbinė medžiaga).

QA (Quality Assurance) Kokybės užtikrinimas- organizacinių priemonių visuma, siekiant užtikrinti, kad aktyvūs farmaciniai ingredientai (API) atitinka pagal savo paskirtį, numatytą kokybės lygį ir kad visi kokybės reikalavimai yra išlaikyti.

QC (Quality Control) Kokybės kontrolė - tai tiriamojo objekto tikrinimas ir bandymas, ar jis atitinka reikalavimus arba priežiūros procesas, kurio metu pramoniu būdu  matuojama objekto faktinė kokybė, lyginant ją su turimais standartais ir imamasi priemonių pastebėtiems neatitikimams pašalinti.

Reguliavimas - farmacijos kompanijos privalo įrodyti, kad jų produktai visada atitinka kontroliuojančių institucijų nustatytus reikalavimus. Kontroliuojančiosios institucijos šią veiklą patvirtina dokumentais, teikia pasiūlymus ir stebi, kaip šie pasiūlymai įgyvendinami ar jų laikomasi. Reguliavimas yra neatsiejama transportavimo dalis, kuri nurodo krovinio pervežimo sąlygas, dėl kurių farmaciniai produktai gali netekti savosavybių ir tolesnis transportavimas turi būti sustabdytas.

Sausas ledas (Dry Ice) - tai CO2 dujos užšaldytos iki -80° C temperatūros ir įgavusios kietąjį būvį. Bendrinis šios medžiagos pavadinimas - sausas ledas. Sausas ledas naudojamas kaip pakavimo medžiaga, skirta minusinei temperatūrai palaikyti krovinių transportavimo metu. Prekės, transportuojamos su sausu ledu, priskiriamos pavojingiems kroviniams, joms pakuoti reikalingos specialios pakuotės, o transportavimui būtina paruošti specialius dokumentus.

SOP (Standartinės Operacinės Procedūros) - būtinos veiklos aprašymas reaguojant į normalias ar anomalines situacijas operaciniame lygmenyje. SOP apima problemų sprendimo sąrašą, personalo kontaktų sąrašą ir pan. SOP turėtų taip pat apibūdinti normalų operacinių procesų veikimą, jų palaikymą bei normalios veiklos parametrus. SOP gali būti sukurtas bet kuriai sistemai pagal atitinkamos sistemos kokybės reikalavimus. Rekomenduotina, jog personalas, dirbantis su farmacinių produktų transportavimu, turėtų aktualiausius siuntėjo, gavėjo ar gamintojo transportavimo SOP, kuriais vadovaujantis krovinio pažeidimo rizika transportavimo metu būtų minimali.

Specifikacija - bandymų bei tyrimų sąrašas, nuorodos į analitines procedūras ir atitinkami patvirtinimo kriterijai, kuriems yra apibrėžtos kiekybinės ribos, svyravimų diapozonai ar kiti bandymams su medžiaga nustatyti kriterijai. Specifikacija reikalinga ne tik farmacinių produktų savybių nustatymui, bet ir transportavimui naudojamų pakuočių bei temperatūrinių daviklių turimų savybių pagrindimui.

Serijos numeris - unikalus skaičių ir/ar raidžių derinys, kuris identifikuoja siuntą ar partiją ir pagal kurį galima atsekti gamybos ir platinimo istoriją. Kartais vadinamas "Serijos numeris".

Sertifikuota pakuotė - tara, kurios patikimumą, kokybinius rodiklius bei panaudojimo tikslingumą nustato nepriklausomų ekspertų įmonė išduodama sertifikatą. Farmaciniams produktams transportuoti patariama naudoti tik sertifikuotas pakuotes.

Šaldymo plokštė (Gel Pack) - politileninis maišelis arba plastmasine plokštė pripildyti specialiu geliu, palaikančiu reikiama temperatūrą iki 96 val. Ši plokštė naudojama farmacinių produktų transportavimui pasyviu temperatūriniu režimu ir dėl saugumo reikalavimų yra labiausiai tinkamas temperatūrinio transportavimo sprendimas oro transportui.

Šlapias ledas - paprastas ledas, pagamintas sušaldžius vandenį. Šis ledas tirpdamas virsta vandeniu, todėl dažnai nėra patogi pakavimo medžiaga. Transportavimo metu vanduo gali sugadinti transport priemone ar kitus transportuojamus krovinius.

Tarpinė medžiaga- iš dalies apdorota medžiaga, kuri turi praeiti tolimesnius gamybos etapus, prieš tapdama pagalbine medžiaga arba aktyviuoju farmaciniu ingredientu.

Tirpiklis - neorganinis ar organinis skystis, naudojamas kaip priemonė ruošiant tirpalą ar suspensiją tarpinio ar aktyvaus farmacinio ingrediento (API) gamyboje.

Transportavimas temperatūriniu režimu AMBIENT - farmacijos produktų, cheminių medžiagų ar vaistų transportavimas taikant kambario temperatūros režimą. Transportuojant krovinius AMBIENT režimu rūpinamasi, jog temperatūra pakuotės viduje nenukristų žemiau 0 laipsnių. Nepaisant šio, iš pirmo žvilgsnio nedidelio, reikalavimo, būtina užtikrinti, jog oro transportu gabenamų krovinių pakuotės užtikrintų teigiamą temperatūrą skrydžio metu, kuomet atskiruose krovinių skyriuose temperatūra gali nukristi iki -50° C.

Transportavimas temperatūriniu režimu +15 - +25 ° C - farmacijos produktų, cheminių medžiagų ar vaistų transportavimas specialioje pakuotėje su pašildytom temperatūrinėm plokštėm (Gel Packs). Transportavimo maršruto tarpiniuose perkrovimuose tokios pakuotės laikomos atskirose temperatūrinėse kamerose, kuriose ne tik užtikrinamas prekių temperatūrinis režimas, bet ir iš dalies atnaujinama plokščių temperatūra.

Transportavimas temperatūriniu režimu +2 - +8 ° C - "atvėsintų" farmacijos produktų, cheminių medžiagų ar vaistų transportavimas specialiai sukonfiguruotoje pakuotėje palaikant ~ +5° C temperatūrą. Vakuuminių ir šaldymo plokščių pagalba temperatūra be tarpinio krovinio sandėliavimo šaldymo kamerose užtikrinama iki 96 val. transportavimo laikotarpiu.

Transportavimas temperatūriniu režimu -20 ° C - "užšaldytų" farmacijos produktų, cheminių medžiagų ar vaistų transportavimas pakuotėje, kuri 72 val. transportavimo laikotarpiu palaiko -20 ° C.

Transportavimas temperatūriniu režimu -80 ° C - "giliai užšaldytų" farmacijos produktų, cheminių medžiagų ar vaistų transportavimas naudojant sausą ledą kaip pasyvų temperatūrinio režimo palaikymo šaltinį. Prekės supakuojamos į putplastinę pakuotę bei užpilamos sausu ledu. Sausas ledas dėl slėgio, kurį sukuria tirpdamas, priskiriamas pavojingiems kroviniams, todėl transportavimui turi būti paruošta ne tik tinkama pakuotė, bet ir dokumentai bei markiravimas.

Temperatūrinis režimas - nustatytos aukščiausios ir žemiausios temperatūros ribos, kuriose turi būti transportuojami arba sandėliuojami farmacijos produktai.

Temperatūrinis daviklis (logger) - prietaisas, skirtas fiksuoti temperatūrinius duomenis transportavimo metu. Temperatūrinis daviklis patalpinamas į temperatūrinę pakuotę kartu su prekėmis prieš tai jį aktyvavus. Transportavimo metu pvz. 15 min. intervalu fiksuojama pakuotės viduje esanti temperatūra. Duomenys vėliau pateikiami skaitmeniniame grafiniame pavidale.

USDA (USA Department of Agriculture) - JAV Žemės ūkio departamentas.

U.S.P. (United States Pharmacopeia)  - JAV farmakopėja - standartų rinkinys skirtas medicininių produktų bei farmacinių substancijų kokybei užtikrinti.

Vaistinis (medicininis) produktas - pakuotėje esanti dozuota medžiagos forma, skirta prekybai.

Vaistinis preparatas- bet kuri medžiaga ar medžiagų junginys skirtas žmonių ar gyvūnų ligų gydymui ir jų prevencijai. Vaistais taip pat laikoma bet kuri medžiaga ar medžiagų derinys, kurie gali būti skiriami žmonėms ar gyvūnams siekiant nustatyti medicininę diagnozę, taip pat ir siekiant atkurti, koreguoti ir pakeisti žmonių ir gyvūnų fiziologines funkcijas.

Vertingas krovinys - farmacijos produktai, cheminės medžiagos ar vaistai, kurių pareikštinė vertė nurodyta transportavimo dokumentuose arba atskirais atvejais prekės, kurių vertė yra didesnė nei transportuotojo skelbiamas vertingo krovinio atskaitos taškas. Pvz. Oro transporte prekės, kurių vertė yra didesnė, nei 1000 USD/kg priskiriamos vertingiems kroviniams ir transportavimo metu saugomos oro uostų vertingų krovinių seifuose.

Vakuuminė temperatūrinė izoliacijia - specialia technologija paruoštos vidinės temperatūrinės pakuotės sienelės, užtikrinančios reikiamos temperatūros palaikymą transportavimo metu. Sienelės paruoštos ištraukiant iš jų orą, todėl išorinė temperatūra į pakuotę skverbiasi lėčiau. Vakuuminė izoliacija nėra traktuojama kaip pavojingas krovinys, todėl gali būti naudojama oro transporte.

WHO (World Health Organisation) - Pasaulio sveikatos organizacija.

Žaliavos - Žr. API (Aktyvus Farmacinis Ingredientas).

Susisiekite su mumis

Tel.: +370 5 2151352
El. paštas: info.lt@a2cargo.com


Gabenimas lektuvais 150x120 Transportavimas oru 480x120


Atgal Į viršų